GDPR strašiak z dielne Európskej únie?

GDPR strašiak z dielne Európskej únie?

V posledných dňoch média intenzívne skloňujú skratku GDPR. Čo znamená a je skutočne takým postrachom internetových predajcov ako sa hovorí?

Lekárni Tri veže prevádzkujeme aj internetovú lekáreň toto nariadenie sa nás teda priamo týka. GDPR, jednoducho povedané, prináša komplikované zmeny v pravidlách o ochrane osobných údajov. Ako pacienti nakupujúci prostredníctvom www.lekarentriveze.sk sa stávate osobami, ktorých sa týka spracovanie osobných údajov. Preto Vám priblížime, aké zmeny sme zaviedli.


Na začiatok si povedzme, čo to vlastne osobný údaj je. Tento pojem popisuje údaj osoby, ktorú možno vďaka nemu priamo alebo nepriamo identifikovať, prostredníctvom jedného znaku či charakteristiky alebo kombináciou viacerých. Osobným údajom sú napríklad meno, priezvisko, fotografia, telefónne číslo, hlas, IP adresa, a mnohé ďalšie.


S nariadením GDPR prichádzajú pre nás striktnejšie požiadavky na súhlas so spracovaním aj vašich osobných údajov. Túto povinnosť sme preto zapracovali na našu stránku. Tak, aby bolo jasne zadefinované, aké údaje spracovávame, a najmä na aký účel. Nové pravidlá so sebou tiež prinášajú nasledujúce zmeny:


Právo požadovať prístup k osobným údajom
Vďaka nemu máte možnosť získať potvrdenie o tom:
- či sa spracúvajú vaše osobné údaje
- detaily o účele ich zberu
- kategórii ich spracúvania
- identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté
- dobe uchovávania osobných údajov
- právo požadovať opravu osobných údajov
- právo požiadať o ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania
- a tiež možnosť namietať spracúvanie osobných údajov


Právo na opravu osobných údajov
Ak nás o to požiadate, opravíme alebo doplníme nesprávne zadané osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú.


Právo na výmaz osobných údajov
Máte právo požiadať nás o vymazanie vašich osobných údajov, ak už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli získané, inak sa spracúvali alebo sa spracúvajú nezákonne prípadne ak je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.
Tejto žiadosti však nie sme povinní vyhovieť ak je spracúvanie osobných údajov potrebné na uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie alebo z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia. Ak sú vaše údaje ukladané na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, ak je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takého spracúvania, alebo na uplatnenie právneho nároku.


Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
Ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo, okrem uchovávania môžeme osobné údaje spracúvať len so súhlasom dotknutej osoby alebo na účel uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu. O obmedzení spracovania osobných údajov vás budeme informovať.


Právo na prenosnosť údajov
V prípade vášho záujmu a pokiaľ to je technicky možné, prenesieme príslušné osobné údaje priamo k inému prevádzkovateľovi v čitateľnej forme.


Právo odvolať súhlas
Máte právo kedykoľvek svoj súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.


Právo podať návrh na začatie konania pred Úradom na ochranu osobných údajov
V prípade ak máte za to, že došlo k porušeniu vašich práv pri spracúvaní osobných údajov, ste oprávnený podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov SR.
Pre zvýšenie bezpečnosti pri ochrane osobných údajov sme podnikli aj interné kroky a zaviedli sme šifrovanie údajov, ukladáme ich anonymizovane a samozrejme tieto údaje používame iba na vopred zadefinovaný účel.
Detailnejšie informácie o jednotlivých právach sme pre vás spracovali v sekcii o Ochrane osobných údajov. Vaše zdravie, bezpečnosť a spokojnosť sú pre nás dôležité. Ak teda máte akékoľvek otázky k ochrane osobných údajov, môžete sa na nás kedykoľvek obrátiť telefonicky, emailom alebo listovou zásielkou. Veríme, že pripravované zmeny, ktoré začnú platiť od 25.5.2018 a fakt, že sme ich zapracovali vás uistia, že nákup v Lekárni Tri veže je správnym krokom k vášmu zdraviu.

 

Autor: 

PharmDr. Paula Kubovičová

Online Lekáreň Tri veže