ODPORÚČANIA A USMERNENIE SLEK PRE LEKÁRNE

ODPORÚČANIA A USMERNENIE SLEK PRE LEKÁRNE

Slovenská lekárnická spoločnosť vydala usmernenie pre lekárne v súvislosti s aktuálnou situáciou v SR. Personál našej lekárne sa rozhodol časť s usmernenia uvereniť na www.lekarentriveze.sk. Tieto odporúčania ovplyvňujú aj chod internetovej lekárne.

Priestory verejnej lekárne dostupné verejnosti odporúčame usporiadať a využívať nasledovným spôsobom:


Obmedziť súčasný vstup do priestorov oficíny pre maximálne dvoch pacientov, alebo
Vykonávať výdaj a dispenzáciu celého sortimentu verejnej lekárne prostredníctvom pohotovostného okienka,
Vetrať priestory, ak je to možné, kontinuálne počas celého dňa,
Minimálne každú hodinu zabezpečiť dostatočnú dezinfekciu táry, kľučiek, pokladní, klávesnice terminálov a všetkých predmetov, ktoré prichádzajú do styku s pacientmi a to prípravkom s virucídnym účinkom,
V priebehu dňa realizovať minimálne jednu tridsať minútovú sanitačnú prestávku za účelom umývania a dezinfekcie podlahy oficíny,
Pokiaľ lekáreň disponuje germicídnym žiaričom v priestoroch oficíny, odporúčame ho denne použiť v súlade s odporúčaniami a návodom výrobcu,

V priestoroch čakárne oficíny odporúčame zverejniť nasledovné informáciu:

Žiadame pacientov, aby do oficíny vstupovali maximálne dvaja,

Žiadame pacientov, aby preferovali bezhotovostné platby,

Žiadame pacientov, aby v prípade akútneho respiračného ochorenia sprevádzaného horúčkou a kašľom komunikovali s personálom lekárne vo vzdialenosti minimálne jeden meter od táry,

Žiadame pacientov, aby si nevytvárali neodôvodnené prehnané zásoby liekov a rešpektovali právo farmaceuta odmietnuť výdaj akéhokoľvek lieku.

Personál lekárne odporúčame chrániť nasledovným spôsobom:

Pri kontakte s pacientom a pri individuálnej príprave liekov používať jednorazové ochranné rúško na tvár s frekvenciou výmeny minimálne raz za dve hodiny,
Pri manipulácii sliekmi, finančnou hotovosťou, pri individuálnej príprave liekov používať nesterilné ochranné rukavice s frekvenciou výmeny minimálne raz za hodinu; pri individuálnej príprave liekov pripravovať každý liek v nových jednorazových rukaviciach,
Po umytí rúk používať jednorazové utierky a dezinfekčný prostriedok vhodný na použitie na kožu,
Na dezinfekciu rúk používať dezinfekčný roztok s obsahom minimálne 70% etanolu, alebo izopropylalkoholu,
Konzumáciu potravín a nápojov umožniť výhradne v určenom a vyhradenom priestore lekárne (kancelária, denná miestnosť) pri zachovaní príslušných hygienických štandardov,
V priestoroch lekárne nepoužívať bežný civilný odev.

Odporúčania na zabezpečenie dostupnosti liečiv a liekov:

Dôsledne sledovať vlastnú zásobu a distribučnú dostupnosť liekov s obsahom zvlášť paracetamolu, ibuprofenu ako aj iných NSAID,
Obmedziť výdaj týchto liekov v prípade nedostupnosti v množstve maximálne 14 štandardných denných dávok na osobu pri súčasnom dodržaní požiadavky v zmysle § 22 ods. 4 písm. a) zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a vydať humánny liek s obsahom drogového prekurzora len v takom počte balení, v akom je to potrebné na jeden liečebný cyklus podľa Odborného usmernenia MZ SR č. OF/0504/2016,
Zabezpečiť pre potreby lekárne ako zdravotníckeho zariadenia prostriedky osobnej ochrany a dezinfekčné prostriedky v maximálnej možnej zásobe.

Ďalšie všeobecné odporúčania:

Zásielky od veľkodistribútorov prevziať vo vstupe do lekárne na to určenom, bez umožnenia vstupu dodávateľa do skladových priestorov lekárne,
V žiadnom prípade neumožniť vstup iných osôb (reprezentanti, rodinní príslušníci, kontrolné orgány a podobne) do priestorov lekárne neprístupných verejnosti,
Po zvážení personálnych podmienok, regionálnej situácie a po dohode s ostatnými poskytovateľmi lekárenskej starostlivosti a po oznámení príslušnému samosprávnemu kraju primerane upraviť prevádzkový čas lekárne,
Na pracovisku vykonať oboznámenie všetkých zamestnancov s obsahom aktuálneho prevádzkového poriadku, hygienického režimu a sanitačného poriadku,
Dodržiavať požiadavky upravené vyhláškou č. 553/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia s dôsledným zameraním na pracovné postupy podľa prílohy 1a tejto vyhlášky.

Zdroj: https://www.slek.sk/aktuality/aktualizovane-odporucanie-slovenskej-lekarnickej-komory-na-zabezpecenie-ochrany-zdravia-farmaceutov-v-suvislosti-s-vyhlasenim-mimoriadnej-situacie-v-slovenskej-republike