Všeobecné obchodné podmienky

spoločnosti REGIMED SR, s.r.o., so sídlom Fedinova 12, 851 01 Bratislava, IČO: 35 883 359, zapísanej v obchodnom registri Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 31471/B

Doprava a platba

Tieto všeobecné obchodné podmienky (v ďalšom texte len „VOP“) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je spoločnosť REGIMED SR, s.r.o., so sídlom Bajkalská 9/A, 831 04 01 Bratislava, IČO: 35 883 359, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 31471/B (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho www.lekarentriveze.sk

Tieto VOP sa vzťahujú na zmluvné vzťahy, ktoré vzniknú medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorením kúpnej zmluvy a tvoria súčasť každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi zmluvnými stranami, okrem prípadov keď kupujúci pri objednávaní tovaru koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti.

Znenie VOP môže predávajúci meniť a dopĺňať. Zmenou alebo doplnením VOP nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúcich VOP.

 

IDENTIFIKÁCIA PREDÁVAJÚCEHO

Obchodné meno: REGIMED SR, s.r.o.
sídlo:Bajkalská 9/A, 831 04  Bratislava
IČO: 35 883 359
právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
zápis v obchodnom registri: Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 31471/B
DIČ: 202 182 4431
IČ DPH: SK 202 182 4431
štatutárny zástupca: Melika Davoudzadeh, Arian Jamshidian Sales
telefónne číslo: +421 917 346 343
adresa elektronickej pošty: lekarentriveze@gmail.com

oprávnenie na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni: na základe rozhodnutia Bratislavského samosprávneho kraja o vydaní povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni zo dňa 27.03.2015 č. 01652/2015-HF/2;
https://www.portaludzs.sk/web/eportal/overenie-poskytovatela-zdravotnej-starostlivosti
(kód poskytovateľa: P35021)
adresa umiestnenia prevádzkarne verejnej lekárne, v ktorej môže kupujúci získať odborné rady týkajúce sa liečby objednanými liekmi alebo zdravotníckymi pomôckami: Lekáreň Tri veže, Bajkalská 9/A, 831 04 Bratislava

telefonický kontakt a elektronický kontakt na konzultácie týkajúce sa kvality a bezpečnosti, oznámenia výskytu nežiaducich účinkov liekov alebo nehôd, príhod alebo zlyhaní zdravotníckych pomôcok, ktoré sú predmetom internetového výdaja s uvedením času poskytovania konzultácií: 10:00 -16:00 počas pracovných dní na t.č. +421 917 346 343

 

UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

Webová stránka predávajúceho obsahuje zoznam tovarov ponúkaných predávajúcim na kúpu, a to vrátane cien tovarov.

Pri každom tovare na webovej stránke elektronického obchodu predávajúceho je uvedená informácia o obvyklej dostupnosti tovaru. Informácie o dostupnosti tovaru sa však môžu meniť a predávajúci nezaručuje dostupnosť ponúkaného tovaru.
Ponuka tovarov prezentovaných predávajúcim na webovej stránke nie je návrhom predávajúceho na uzavretie kúpnej zmluvy a predávajúci nie je povinný uzatvoriť s kupujúcim kúpnu zmluvu týkajúcu sa tohto výrobku.

V prípade ak predmetom internetového výdaja sú lieky a/alebo zdravotnícke pomôcky, predmetom internetového výdaja môžu byť len:

a) registrované humánne lieky a veterinárne lieky, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis a veterinárny lekársky predpis,
b) zdravotnícke pomôcky, ktoré spĺňajú požiadavky na uvedenie na trh podľa osobitných predpisov, okrem aktívnych implantovateľných zdravotníckych pomôcok, diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro, zdravotníckych pomôcok III. skupiny a implantovateľných a invazívnych zdravotníckych pomôcok na dlhodobé používanie IIa. skupiny alebo IIb. Skupiny

Webová stránka predávajúceho obsahuje tiež informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené na webovej stránke predávajúceho platia len v prípadoch keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je odplatný prevod vlastníckeho práva k tovaru predávajúceho, zasiela kupujúci predávajúcemu vo forme vyplneného a odoslaného objednávkového formulára na internetovej stránke predávajúceho.
Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíka webovej stránky predávajúceho) /v prípade, že tovarom je liek alebo zdravotnícka pomôcka objednávkový formulár obsahuje identifikačné údaje o objednávanom lieku alebo zdravotníckej pomôcke (názov lieku alebo zdravotníckej pomôcky, liekovú formu, ak ide o liek, množstvo liečiva v jednej dávke lieku, veľkosť balenia lieku alebo zdravotníckej pomôcky, počet balení)/, kúpnej cene objednávaného tovaru, spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom mieste a spôsobe doručenia objednávaného tovaru, informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru, údaje o predávajúcom, údaje o verejnej lekárni predávajúceho (názov verejnej lekárne, adresa prevádzkarne, telefónne číslo, číslo povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni, kód poskytovateľa lekárenskej starostlivosti), údaje o kupujúcom (názov alebo obchodné meno, sídlo, právnu formu a identifikačné číslo, ak je objednávateľom právnická osoba, alebo meno a priezvisko a adresu bydliska, ak je objednávateľom fyzická osoba, elektronickú adresu objednávateľa, telefónne číslo objednávateľa), údaje o odberateľovi, ak sa nezhodujú s údajmi o objednávateľovi (názov alebo obchodné meno, sídlo, právnu formu a identifikačné číslo, ak je objednávateľom právnická osoba, alebo meno a priezvisko a adresu bydliska, ak je objednávateľom fyzická osoba, elektronickú adresu odberateľa, telefónne číslo odberateľa). Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na „POTVRDIŤ OBJEDNÁVKU S POVINNOSŤOU PLATBY“.

Na uzavretie zmluvy je ponúkaný slovenský jazyk.

Následne po odoslaní objednávky obdrží kupujúci na svoju e-mailovú adresu oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho (ďalej aj len „prijatie objednávky“). Prijatie objednávky je potvrdením prijatia objednávky kupujúceho predávajúcim. Prijatie objednávky nie je akceptovaním návrhu kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy predávajúcim.

Kúpna zmluva je uzavretá doručením akceptácie objednávky v elektronickej podobe kupujúcemu.

Kúpna zmluva bude uložená v elektronickej podobe u predávajúceho a je kupujúcemu dostupná po tom, ako si ju kupujúci písomne vyžiada.

Na e-mailovú adresu kupujúceho môžu byť v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.

Ak z dôvodu vypredania zásob predávajúceho alebo nedostupnosti tovaru alebo nedostupnosti tovaru za dohodnutú cenu nie je schopný predávajúci dodať tovar kupujúcemu v lehote a za dohodnutú cenu, je predávajúci povinný o tejto skutočnosti kupujúceho bezodkladne informovať a ponúknuť mu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho stornovať objednávku a odstúpiť od kúpnej zmluvy. V prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, vráti predávajúci už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia e-mailu o odstúpení od kúpnej zmluvy resp. stornovania objednávky kupujúcemu. V prípade, ak kupujúci v primeranej lehote neprijme náhradné plnenie ponúkané predávajúcim ani neodstúpi od kúpnej zmluvy, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy, a to doručením e-mailu kupujúcemu.

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ PREDÁVAJÚCEHO

Predávajúci informoval kupujúceho pred odoslaním objednávky jasne a zrozumiteľne o:

a) hlavných vlastnostiach tovaru alebo charaktere služby v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie a tovaru alebo službe, a to na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
b) obchodnom mene a sídle predávajúceho, označenie registra, ktorý ho zapísal a číslo zápisu, mene a priezvisku a mieste trvalého pobytu osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom, a to v týchto VOP, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
c) telefónnom čísle predávajúceho, adrese jeho elektronickej pošty a čísle faxu, ktoré sú dôležité pre kontakt kupujúceho s predávajúcim, a to na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto VOP, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
d) daňovom identifikačnom čísle predávajúceho a identifikačnom čísle pre daň z pridanej hodnoty predávajúceho, ak je predávajúci platiteľom dane z pridanej hodnoty, a to v týchto VOP, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
e) adrese predávajúceho, na ktorej môže kupujúci uplatniť reklamáciu tovaru alebo služby, podať sťažnosť alebo iný podnet, a to v reklamačnom poriadku, ktorý je umiestnený na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho, a ktorý je neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP,
f) celkovej cene tovaru alebo služby vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní alebo ak vzhľadom na povahu tovaru alebo služby nemožno cenu primerane určiť vopred, spôsob, akým sa vypočíta, ako aj o nákladoch na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, alebo, ak tieto náklady a poplatky nemožno určiť vopred o skutočnosti, že kupujúci ich bude povinný uhradiť, a to na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto VOP,
g) platobných podmienkach, dodacích podmienkach, lehote, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať tovar alebo poskytnúť službu, informácii o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov kupujúceho, a to v príslušných článkoch týchto VOP a reklamačného poriadku, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
h) informácii o práve kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy, o podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy, a to v týchto VOP, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho; predávajúci zároveň poskytol kupujúcemu formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktorý je umiestnený na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
i) informácii, že ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, bude znášať náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku"), a ak odstúpi od kúpnej zmluvy aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty, a to v týchto VOP, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
j) okolnostiach, za ktorých kupujúci stráca právo na odstúpenie od zmluvy, a to v týchto VOP, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
k) poučení o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru alebo služby podľa ust. § 622 a 623 Občianskeho zákonníka, a to v reklamačnom poriadku, ktorý je umiestnený na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a je neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP,
l) existencii a podrobnostiach záruky poskytovanej výrobcom alebo predávajúcim podľa prísnejších zásad ako ustanovuje ust. § 502 Občianskeho zákonníka, ak ju výrobca alebo predávajúci poskytuje, ako aj informáciu o existencii a podmienkach pomoci a službách poskytovaných kupujúcemu po predaji tovaru alebo poskytnutí služby, ak sa taká pomoc poskytuje, a to v reklamačnom poriadku, ktorý je umiestnený na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
m) kompatibilite elektronického obsahu s hardvérom a softvérom, o ktorých predávajúci vie alebo je rozumné očakávať, že o nich vie, ak je to vhodné, a to na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
n) tom, že kúpna zmluva bude uložená v elektronickej podobe u predajcu a je kupujúcemu dostupná po tom, ako si ju kupujúci písomne vyžiada, a to v týchto VOP, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
o) názve a adrese orgánu dozoru alebo dohľadu, ktorému činnosť predávajúceho podlieha, a to a to v týchto VOP, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,
p) názve a sídle príslušnej samosprávnej stavovskej organizácie zriadenej osobitným predpisom, v ktorej je osoba vykonávajúca regulované povolanie zapísaná, jej akademický titul a členský štát nadobudnutia akademického titulu, odkaz na príslušné pravidlá výkonu povolania a poskytovania služieb ustanovené samosprávnou stavovskou organizáciou a spôsob trvalého prístupu k informáciám o príslušnej samosprávnej stavovskej organizácii.

Ak predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o úhrade dodatočných poplatkov alebo iných nákladov alebo o nákladoch na vrátenie tovaru, kupujúci nie je povinný tieto dodatočné náklady alebo poplatky uhradiť.

 

CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

Ceny tovarov sú uvádzané vrátane DPH.

Kúpna cena za tovar dohodnutá v kúpnej zmluve medzi predávajúcim a kupujúcim je uvedená v objednávke a jej akceptácii.

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru. V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu do momentu dodania tovaru na miesto dodania, predávajúci je oprávnený odoprieť dodanie tovaru kupujúcemu.

Kupujúci si spôsob platby kúpnej ceny vyberá pri zostavovaní objednávky.

Kúpnu cenu za tovar je možné platiť:

- bankovým prevodom vopred
– na dobierku - pri prevzatí tovaru v hotovosti alebo ak to umožňuje doručovateľ (prepravná spoločnosť) platobnou kartou,
– v hotovosti alebo platobnou kartou pri osobnom prevzatí tovaru.

Až do úplného zaplatenia kúpnej ceny zostáva tovar vlastníctvom predávajúceho a kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru úplným zaplatením kúpnej ceny.

 

PREPRAVA A DODANIE TOVARU

Obvyklá dostupnosť tovaru s predpokladaným termínom jeho odoslania a doručenia je uvedená pri každom tovare na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho; tieto informácie sa však môžu meniť a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť ponúkaného tovaru a služieb.

Kupujúci si pri zostavovaní objednávky zvolí jeden z nasledujúcich spôsobov doručenia zásielky:
a) Zásielkovňa – tovar si kupujúci prevezme osobne v niektorom z dostupných výdajných miest Zásielkovne,
b) Kuriér - predávajúci doručí tovar kupujúcemu prostredníctvom kuriéra,
c) osobný odber vo výdajnom mieste – tovar si kupujúci prevezme osobne v niektorom z dostupných výdajných miest.

Kupujúci súhlasí s poskytnutím osobných údajov v rozsahu nevyhnutnom na doručenie tovaru (titul, meno, priezvisko, adresa doručovania, telefónne číslo) tretím osobám zabezpečujúcim pre predávajúceho prepravu a dodanie tovaru kupujúcemu.

Predávajúci zašle na e-mailovú adresu kupujúceho informáciu o tom, že objednávka kupujúceho bola expedovaná/odoslaná.

Súčasťou zásielky je aj dodací list. V prípade, že predmetom dodania sú lieky alebo zdravotnícke pomôcky predávajúci na dodacom liste uvedie identifikačné údaje predávajúceho ako držiteľa povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni, údaje o verejnej lekárni (názov verejnej lekárne, adresu umiestnenia prevádzkarne verejnej lekárne alebo výdajne zdravotníckych pomôcok, telefónne číslo verejnej lekárne, názov alebo obchodné meno, sídlo, právnu formu a identifikačné číslo, ak je držiteľom povolenia právnická osoba, na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni alebo vo výdajni zdravotníckych pomôcok, alebo meno a priezvisko a adresu bydliska, ak je držiteľom povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni alebo vo výdajni zdravotníckych pomôcok fyzická osoba), číslo povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni, kód poskytovateľa lekárenskej starostlivosti, identifikačné údaje o kupujúcom (názov alebo obchodné meno, sídlo, právnu formu a identifikačné číslo, ak je kupujúcim právnická osoba, alebo meno a priezvisko a adresu bydliska, ak je kupujúcim fyzická osoba, elektronickú adresu kupujúceho, telefónne číslo kupujúceho), identifikačné údaje o odberateľovi, ak sa nezhodujú s údajmi o kupujúcom (názov alebo obchodné meno, sídlo, právnu formu a identifikačné číslo, ak je odberateľom právnická osoba, alebo meno a priezvisko a adresu bydliska, ak je odberateľom fyzická osoba, elektronickú adresu odberateľa, telefónne číslo odberateľa), identifikačné údaje o objednávanom lieku alebo zdravotníckej pomôcke (názov lieku alebo zdravotníckej pomôcky, liekovú formu, šarža lieku, ak ide o liek, množstvo liečiva v jednej dávke lieku, ak ide o liek, veľkosť balenia lieku alebo zdravotníckej pomôcky, počet balení lieku alebo zdravotníckej pomôcky, čas použiteľnosti lieku, jednotkovej ceny lieku alebo zdravotníckej pomôcky), počet balení, číslo objednávky, celková cena zásielky, dátum prijatia objednávky, meno a priezvisko osoby, ktorá prijala objednávku, potvrdenie prijatia objednávky.

Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v momente, keď kupujúci prevezme tovar od predávajúceho alebo od jeho zástupcu, povereného doručiť tovar, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď predávajúci umožní kupujúcemu nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v týchto VOP alebo osobitne dohodnutej v kúpnej zmluve odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný v takomto prípade vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny, a to bez zbytočného odkladu, najneskôr v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy.

Ak z dôvodu nedostupnosti tovaru nie je predávajúci schopný dodať kupujúcemu tovar v lehote určenej týmito VOP, je predávajúci povinný o tom kupujúceho bezodkladne informovať a ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho stornovať objednávku a odstúpiť od kúpnej zmluvy. V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy z dôvodov uvedených v tomto bode týchto VOP, je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar dohodnutú v kúpnej zmluve v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy.

 

VÝHRADA DODANIA

Dodanie tovaru sa uskutočňuje len v rámci územia Slovenskej republiky.

 

PRÁVO KUPUJÚCEHO NA ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY BEZ UVEDENIA DOVODU

Kupujúci je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy aj bez uvedenia dôvodu aj pred doručením a prevzatím tovaru, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy.

Kupujúci nemôže bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

a) predaj liekov a zdravotníckych pomôcok,
b) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho,
c) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
d) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
e) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.

Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy e-mailom na info@lekarentriveze.sk alebo písomne (napr. listom zaslaným poštou) na adresu Lekáreň Tri veže, Bajkalská 9/A, 831 04 Bratislava alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči, a to formou jednoznačne formulovaného vyhlásenia spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy. Kupujúci môže použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sa nachádza na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho.

Ak predávajúci na svojej webovej stránke umožňuje, aby kupujúci odstúpil od kúpnej zmluvy použitím na to určenej osobitnej funkcie alebo formulára na odstúpenie od zmluvy, predávajúci je povinný ihneď po prijatí odstúpenia od zmluvy poskytnúť o tom kupujúcemu potvrdenie na trvanlivom nosiči.

Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty.

Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku okrem kúpnej zmluvy aj každá doplnková zmluva súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil.

Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

Kupujúci je povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale.

Odporúča sa tovar poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá.

Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci náklady na doručenie tovaru kupujúcemu podľa kúpnej zmluvy, ako aj náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.

Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu zaplatenú kupujúcim za tovar. Predávajúci nie je povinný kupujúcemu vrátiť náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu ani náklady na doručenie tovaru kupujúcemu na základe kúpnej zmluvy. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

 

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A ZÁRUKA

Na zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru, záruku a spôsob uplatnenia reklamácie kupujúcim sa vzťahuje reklamačný poriadok, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP, ktorý nájdete na našej webovej stránke.

 

ORGÁNY DOZORU

Činnosť predávajúceho podlieha nasledovným orgánom dozoru:

Štátny ústav pre kontrolu liečiv
Kvetná 11, 825 08 Bratislava 26
tel. č. ústredňa: 00421/2/50 70 11 11
fax: 00421/2/55 56 41 27
centrálny e-mail: sukl@sukl.sk
email poskytovanie informácii: informacie@sukl.sk
web: http://www.sukl.sk/

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor
tel. č.: 02/ 58272 172, 02/58272 104 fax č.: 02/ 58272 170
web: http://www.soi.sk/

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky
Botanická 17, 842 13 Bratislava
tel. č. 02/ 602 57 212
web: http://www.svssr.sk/

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava
Ružinovská 8, 820 09 Bratislava
tel.č.: 02/43338 286, +421 917 426 111
fax: 02/43338 288
e-mail: ruvzba@uvzsr.sk
web: http://www.ruvzba.sk/

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Informácie o ochrane osobných údajov kupujúceho nájdete v dokumente „Ochrana osobných údajov“, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP, a ktorý sa nachádza na našej webovej stránke.

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto VOP v znení platnom v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.
Neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP je reklamačný poriadok a podmienky spracovania osobných údajov zverejnené na webovej stránke predávajúceho.
Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby potvrdil, že sa s týmito VOP riadne oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.
Na vzťahy neupravené týmito VOP sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a príslušné ustanovenia zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, zákonom č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov, vyhlášky MZ SR č. 21/2012 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o internetovom výdaji liekov alebo zdravotníckych pomôcok, o spôsobe zverejnenia informácie o internetovom výdaji, o spôsobe balenia zásielky a jej prepravy a o spôsobe reklamácie.
Tieto VOP vstupujú do platnosti a účinnosti dňom 25.11.2016

 

Formulár odstúpenie od zmluvy k stiahnutiu

 

Doprava a platba

 1. Výdaj na odbernom mieste v lekárni Tri veže - V hotovosti alebo platobnou kartou v lekárni
  • Tovar sa dá ZADARMO osobne prevziať na adrese:
  • Lekáreň Tri veže, Bajkalská 9/A, 831 04 Bratislava
  • DÔLEŽITÉ: Pri osobnom odbere vždy počkajte na zaslanie potvrdzujúceho e-mailu o tom, že je Váš tovar pripravený na vyzdvihnutie, inak je možné, že tovar nebude k odberu pripravený !!!
 2. Výdaj na odbernom mieste v lekárni Tri veže - Platba vopred - bankový prevod
  • Tovar sa dá ZADARMO osobne prevziať na adrese:
  • Lekáreň Tri veže, Bajkalská 9/A, 831 04 Bratislava
  • DÔLEŽITÉ: Pri osobnom odbere vždy počkajte na zaslanie potvrdzujúceho e-mailu o tom, že je Váš tovar pripravený na vyzdvihnutie, inak je možné, že tovar nebude k odberu pripravený !!!
 3. Zásielkovňa - Dobierka
  • Cena dopravy sa neúčtuje pri objednávke nad 29.00 EUR a do hmotnosti 5kg
  • Cena za dopravu a platbu je 3,05 EUR
 4. Zásielkovňa - Platba vopred - bankový prevod
  • Cena dopravy sa neúčtuje pri objednávke nad 29.00 EUR a do hmotnosti 5kg
  • Cena za dopravu a platbu je 2,45 EUR
 5. GLS kuriér na adresu - Dobierka
  • do 24 hodín po expedícii zo skladu
  • Cena dopravy sa neúčtuje pri objednávke nad 49.00 EUR a do hmotnosti 5kg
  • Cena za dopravu a platbu je 4,25 EUR
 6. GLS kuriér na adresu - Platba vopred - bankový prevod
  • do 24 hodín po expedícii zo skladu
  • Cena dopravy sa neúčtuje pri objednávke nad 49.00 EUR a do hmotnosti 5kg
  • Cena za dopravu a platbu je 3,55 EUR

hore