Ochrana osobných údajov

Vážení zákazníci,
na našich stránkach sú od Vás vyžadované osobné údaje.

Dovoľte nám poskytnúť Vám informáciu o tom za akým účelom od Vás osobné údaje požadujeme a akým spôsobom ich spracúvame.

Osobné údaje, ktoré nám prostredníctvom tejto webstránky poskytnete spracúva ako Prevádzkovateľ:
REGIMED SR, s.r.o.
sídlo: Bajkalská 9/A, 831 04 Bratislava
IČO: 35 883 359
zápis v obchodnom registri: Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 31471/B
DIČ: 2021834431
IČ DPH: SK202182 4431
štatutárny zástupca: Melika Davoudzadeh a Arian Jamshidian Sales
telefónne číslo: +421 917 346 343
adresa elektronickej pošty: lekarentriveze@lekarentriveze.sk

I. SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV potrebných na UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

Na uzatvorenie kúpnej zmluvy medzi našou spoločnosťou ako predávajúcim a Vami ako kupujúcim prostredníctvom nášho e-shopu je nevyhnutné, aby ste nám poskytli osobné údaje.

Ak ste sa rozhodli využiť služby nášho e-shopu a uzatvoriť s nami zmluvu o kúpe nami ponúkaného tovaru, je potrebné, aby ste vyplnili objednávku, súčasťou ktorej je aj formulár pre vyplnenie Vašich osobných údajov.

Na riadne uzatvorenie a plnenie kúpnej zmluvy požadujeme osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, korešpondenčná adresa na území Slovenskej republiky, telefónne číslo, e-mailová adresa, ďalšie doplňujúce údaje dobrovoľne poskytnuté v priebehu registrácie do e-shopu nevyhnutne potrebné na riadne plnenie kúpnej zmluvy.

Osobné údaje nám poskytujete na základe Vášho rozhodnutia uzatvoriť s REGIMED kúpnu zmluvu a ich poskytnutie je potrebné na uzavretie kúpnej zmluvy. Bez poskytnutia Vašich osobných údajov REGIMEDu nie je možné riadne plniť povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy.

Vami poskytnuté osobné údaje budú použité iba za účelom riadneho poskytovania našich služieb, k plneniu kúpnej zmluvy uzatvorenej prostredníctvom nášho e-shopu medzi našou spoločnosťou a Vami ako zákazníkom.

Vaše osobné údaje ako kupujúceho spracúvame bez Vášho súhlasu keďže spracúvanie je nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou ako kupujúci. Právnym základom spracúvania je § 13 ods. 1 písm b) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (článok 6 bod 1. písm. b) GDPR), podľa ktorého spracúvanie osobných údajov je zákonné ak je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.

Osobné údaje kupujúceho budú spracúvané počas doby trvania účelu, na ktorý sú spracúvané, a teda po dobu trvania kúpnej zmluvy a plnenia vzájomných práv a povinností z nej vyplývajúcich.
Po skončení kúpnej zmluvy a splnení vzájomných práv a povinností z nej vyplývajúcich budú Vaše osobné údaje uvedené na účtovných dokladoch vystavených v súvislosti s kúpnou zmluvou uchovávané na účely zákonnej archivácie účtovných dokladov po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi účtovnú a daňovú evidenciu. Prevádzkovateľ je povinný archivovať účtovné doklady po dobu 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorých sa týkajú.

REGIMED poskytne Vaše osobné údaje ako príjemcovi: doručovateľskej spoločnosti, subjektom zabezpečujúcim poštové služby, spoločnosti na ktorej serveroch sú osobné údaje uložené, spoločnosti ktorá zabezpečuje vedenie účtovníctva.


II. SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV poskytnutých v súvislosti so ŽIADOSŤOU O INFORMÁCIU

V prípade ak máte akékoľvek požiadavky týkajúce sa alebo súvisiace s činnosťou alebo službami našej lekárne, môžete nás kontaktovať emailom na info@lekarentriveze.sk.

Prostredníctvom emailovej správy, ktorú nám zašlete získame Vaše osobné údaje, ktoré nám poskytnete. Tieto osobné údaje nám poskytujete dobrovoľne, na základe Vášho súhlasu na dobu potrebnú na vybavenie požiadavky. Osobné údaje spracúvame do vybavenia Vašej požiadavky a len v rozsahu nevyhnutnom na jej vybavenie.

Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov potrebných na vybavenie Vašej požiadavky je súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa § 13 odsek 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (článok 6 bod 1. písm. a) GDPR).

Napísaním emailovej správy alebo zaslaním Vašej požiadavky udeľujete súhlas na spracúvanie svojich osobných údajov uvedených v emaile, a to na účel komplexného vybavenia Vašich požiadaviek obsahujúcich napr. otázky, sťažnosti, reklamácie. Uvedený súhlas je možné kedykoľvek odvolať emailom na info@lekarentriveze.sk. Po splnení účelu, tj po vybavení požiadavky bude zabezpečená likvidácia osobných údajov.

Vaše osobné údaje poskytnuté na účel vybavenia Vašej požiadavky neposkytujeme žiadnym príjemcom.

VAŠE PRÁVA ako osoby dotknutej spracúvaním osobných údajov:

V prípade, že ste nám za účelom uzavretia kúpnej zmluvy poskytli osobné údaje, ako osoba dotknutá spracúvaním Vašich osobných údajov máte v súvislosti s ochranou svojich osobných údajov:

 PRÁVO POŽADOVAŤ PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM
Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ak tomu tak je má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o:
• účele spracúvania osobných údajov,
• kategórii spracúvaných osobných údajov,
• identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,
• dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,
• práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,
• práve podať návrh na začatie konania pred Úradom na ochranu osobných údajov,
• zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,
• existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania; v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu.

Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe jej osobné údaje, ktoré spracúva, a to spôsobom podľa jej požiadavky.

 PRÁVO NA OPRAVU OSOBNÝCH ÚDAJOV
Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

 PRÁVO NA VÝMAZ OSOBNÝCH ÚDAJOV
Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak:
• osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
• osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
• je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.

Prevádzkovateľ nie je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť a osobné údaje vymazať, ak je spracúvanie osobných údajov potrebné
o na uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie,
o na splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
o z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,
o na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, ak je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takého spracúvania, alebo
o na uplatnenie právneho nároku.

 PRÁVO NA OBMEDZENIE SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak
• dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
• spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
• prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku.
Ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo, okrem uchovávania môže osobné údaje prevádzkovateľ spracúvať len so súhlasom dotknutej osoby alebo na účel uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu.
Dotknutú osobu, ktorej spracúvanie osobných údajov sa obmedzí, je prevádzkovateľ povinný informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.

 PRÁVO NA PRENOSNOSŤ ÚDAJOV
Ak sa spracúvanie osobných údajov vykonáva automatizovanými prostriedkami a právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby alebo plnenie zmluvy, má dotknutá osoba právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi. V prípade záujmu dotknutej osoby a pokiaľ to je technicky možné, prevádzkovateľ prenesie príslušné osobné údaje priamo k inému prevádzkovateľovi.

 


 PRÁVO ODVOLAŤ SÚHLAS
V prípade, ak dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na konkrétny účel, má právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

 PRÁVO PODAŤ NÁVRH NA ZAČATIE KONANIA pred Úradom na ochranu osobných údajov
V prípade ak má dotknutá osoba za to, že došlo k porušeniu jej práv pri spracúvaní osobných údajov, je oprávnený podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov SR, sídlo: Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel.: +421 /2/ 3231 3214, web: www.dataprotection.gov.sk, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.
Návrh na začatie konania musí obsahovať
a) meno, priezvisko, korešpondenčnú adresu a podpis navrhovateľa,
b) označenie toho, proti komu návrh smeruje s uvedením mena, priezviska, trvalého pobytu alebo názvu, sídla a identifikačného čísla, ak bolo pridelené,
c) predmet návrhu s označením práv, ktoré mali byť pri spracúvaní osobných údajov porušené,
d) dôkazy na podporu tvrdení uvedených v návrhu,
e) kópiu listiny alebo iný dôkaz preukazujúci uplatnenie práva podľa druhej časti druhej hlavy tohto zákona alebo osobitného predpisu, ak si takéto právo dotknutá osoba uplatnila, alebo uvedenie dôvodov hodných osobitného zreteľa o neuplatnení predmetného práva, ak návrh podala dotknutá osoba.
Vzor návrhu na začatie konania je zverejnený na webovom sídle Úradu na ochranu osobných údajov.

Svoje práva môžete uplatňovať emailom na adrese info@lekarentriveze.sk alebo poštou na adrese REGIMED SR, s.r.o., Fedinova 12, 851 01 Bratislava.

Prevádzkovateľ je Vám ako dotknutej osobe povinný poskytnúť informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe Vašej žiadosti do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedenú lehotu môže prevádzkovateľ v odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane. Prevádzkovateľ je povinný dotknutú osobu informovať o každom takom predĺžení do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi predĺženia lehoty. Ak dotknutá osoba podala žiadosť v elektronickej podobe, prevádzkovateľ poskytne informácie v elektronickej podobe, ak dotknutá osoba nepožiadala o poskytnutie informácie iným spôsobom.

Ak prevádzkovateľ neprijme opatrenia na základe žiadosti dotknutej osoby, je povinný do jedného mesiaca od doručenia žiadosti informovať dotknutú osobu o dôvodoch nekonania a o možnosti podať návrh na Úrad na ochranu osobných údajov.

Ak máte akékoľvek otázky k ochrane osobných údajov, môžete sa na nás kedykoľvek obrátiť telefonicky, emailom alebo listovou zásielkou.