Ochrana osobných údajov

Vážení zákazníci,
na našich stránkach sú od Vás vyžadované osobné údaje, ktoré sú našou spoločnosťou ďalej spracovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a so zákonom 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách.

Pri spracovaní Vašich osobných údajov zaisťujeme ich ochranu v súlade s príslušnými zákonnými ustanoveniami.

Spoločnosť REGIMED SR s.r.o. (ďalej aj len „REGIMED“) bude s osobnými údajmi dotknutých osôb zaobchádzať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Vyhlasujeme, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c) zákona o ochrane osobných údajov osobné údaje bude získavať výlučne na vymedzený účel a že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. e) zákona o ochrane osobných údajov bude získavať osobné údaje na iné účely, ako sú uvedené pri jednotlivých informačných systémoch osobitne a zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené a že ich nebude združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iné účely.

Ak pri návšteve našej webovej stránky zadávate Vaše osobné údaje, prosíme Vás, aby ste si stanovili, ktoré údaje nám chcete poskytnúť. Políčka osobných údajov, ktoré sú označené ako povinné, je potrebné vyplniť, aby mohla byť Vaša objednávka alebo iná požiadavka spracovaná.

Spracovanie osobných údajov bez súhlasu dotknutej osoby v informačnom systéme E-shop

REGIMED týmto oznamuje kupujúcemu, že zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov REGIMED ako prevádzkovateľ bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy prostredníctvom E-Shop spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané REGIMED v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.
Osobné údaje kupujúceho budú spracúvané počas doby trvania účelu, na ktorý sú spracúvané, najdlhšie však po dobu plynutia záručnej doby tovaru, ktorý si kupujúci objedná. Tým nie je dotknutá povinnosť predávajúceho uchovávať doklady obsahujúce osobné údaje kupujúcich vyžadované inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky potvrdil, že REGIMED mu zrozumiteľným spôsobom oznámil všetky skutočnosti v zmysle ust. § 15 zákona o ochrane osobných údajov nachádzajúce sa na webovej stránke.

Informácie v zmysle ust. § 15 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a spoločné ustanovenia o ochrane osobných údajov k informačnému systému E-shop

Identifikačné údaje prevádzkovateľa pre informačný systém E-shop:

Obchodné meno: REGIMED SR, s.r.o.
sídlo: Fedinova 12, 851 01 Bratislava
IČO: 35 883 359
právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
zápis v obchodnom registri: Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 31471/B
DIČ: 2021834431
IČ DPH: SK202182 4431
štatutárny zástupca: Paula Kubovičová, Fedinova 12, 851 01 Bratislava
telefónne číslo: +421 917 346 343
adresa elektronickej pošty: info@lekarentriveze.sk

Účel spracúvania osobných údajov v informačnom systéme E-shop: kúpa a predaj tovaru zákazníkom e-shopu

Zoznam spracúvaných osobných údajov v informačnom systéme E-shop: meno a priezvisko, korešpondenčná adresa na území Slovenskej republiky, telefónne číslo, e-mailová adresa, ďalšie doplňujúce údaje dobrovoľne poskytnuté v priebehu registrácie do E-shopu

Osobné údaje dotknutých osôb sú získavané prostredníctvom registračného formulára umiestneného na webstránke.

Poučenie o povinnosti alebo dobrovoľnosti poskytnúť požadované osobné údaje a čas platnosti súhlasu: osobné údaje sa do informačného systému E-shop poskytujú dobrovoľne, na základe predzmluvného a zmluvného vzťahu medzi REGIMED a zákazníkom a za účelom splnenia povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním. Bez ich poskytnutia REGIMED ako predávajúci nemôže riadne plniť kúpnu zmluvu so zákazníkom a preto ju nebude možné so zákazníkom ani uzavrieť.
Tretie strany a príjemcovia osobných údajov v informačnom systéme E-shop: doručovateľská spoločnosť

Forma zverejnenia osobných údajov v informačnom systéme E-shop: osobné údaje sa nezverejňujú

Tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov: prenos osobných údajov v informačnom systéme E-shop do tretích krajín sa neuskutočňuje

Poučenie o právach dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov v zmysle ustanovenia § 28 a nasl. zákona o ochrane osobných údajov:

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa REGIMED vyžadovať:
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod zákona o ochrane osobných údajov; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

Právo dotknutej osoby podľa § 28 ods. 1 písm. e) a f) zákona o ochrane osobných údajov možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči
a) spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona o ochrane osobných údajov na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona o ochrane osobných údajov na účely priameho marketingu.

Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) zákona o ochrane osobných údajov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3 zákona o ochrane osobných údajov. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby. Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo a) písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania, b) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe, c) u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu. Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba. Žiadosť dotknutej osoby podľa § 28 ods. 1 písm. a) až c), e) až h) a ods. 3 až 5 zákona o ochrane osobných údajov vybaví prevádzkovateľ bezplatne. Žiadosť dotknutej osoby podľa § 28 ods. 1 písm. d) vybaví prevádzkovateľ bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak. Prevádzkovateľ je povinný písomne vybaviť žiadosť dotknutej osoby podľa odsekov 1 a 2 najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti. Obmedzenie práv dotknutej osoby podľa § 28 ods. 2 zákona o ochrane osobných údajov prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu písomne oznámi dotknutej osobe a úradu.

Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

Súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely

Na webovej stránke v časti „Súhlasím so zasielaním ponúk tovarov, informácií o zľavách, výhodách, akciách a zasielaním newsletterow“ máte možnosť udeliť spoločnosti REGIMED ako prevádzkovateľovi v súlade s ustanovením § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) súhlas na spracúvanie svojich osobných údajov v rozsahu e-mailová adresa na marketingové účely, teda na účely zasielania ponúk tovarov, informácií o zľavách, výhodách, akciách a zasielania newsletterov.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov sa udeľuje na dobu určitú a to 5 rokov. Uvedený súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať na adrese REGIMED SR s.r.o., Fedinova 12, 851 01 Bratislavaalebo e-mailom na adrese info@lekarentriveze.sk. Na konci každého emailu zaslaného na marketingové účely nájdete príslušný odkaz, kliknutím na ktorý môžete svoj súhlas so zasielaním marketingových informácií a spracovaním osobných údajov na marketingové účely tiež kedykoľvek odvolať.
Informácie v zmysle ust. § 15 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a spoločné ustanovenia o ochrane osobných údajov k informačnému systému Marketing:

Informačný systém: Marketing

Identifikačné údaje prevádzkovateľa pre informačný systém Marketing:
Obchodné meno: REGIMED SR, s.r.o.
sídlo: Fedinova 12, 851 01 Bratislava
IČO: 35 883 359
právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
zápis v obchodnom registri: Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 31471/B
DIČ: 202182 4431
IČ DPH: SK2021824431
štatutárny zástupca: Paula Kubovičová, Fedinova 12, 851 01 Bratislava
telefónne číslo: +421 917 346 343
adresa elektronickej pošty: info@lekarentriveze.sk

Účel spracúvania osobných údajov: zasielanie ponúk tovarov, informácií o zľavách, výhodách, akciách a newsletterov.

Zoznam spracúvaných osobných údajov v informačnom systéme Marketing: e-mailová adresa.

Osobné údaje dotknutých osôb sú získavané prostredníctvom registračného formulára umiestneného na webstránke.

Poučenie o povinnosti alebo dobrovoľnosti poskytnúť požadované osobné údaje a čas platnosti súhlasu: Osobné údaje sa do informačného systému Marketing poskytujú dobrovoľne, na základe súhlasu so spracovaním osobných údajov, pričom doba platnosti súhlasu je obmedzená na dobu 5 rokov od udelenia súhlasu.

Tretie strany a príjemcovia osobných údajov v informačnom systéme Marketing: poskytovateľ IT servisu.

Forma zverejnenia osobných údajov v informačnom systéme Marketing: osobné údaje sa nezverejňujú

Tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov: prenos osobných údajov do tretích krajín sa neuskutočňuje

Poučenie o právach dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov v zmysle ustanovenia § 28 a nasl. zákona o ochrane osobných údajov:

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa REGIMED vyžadovať:
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod zákona o ochrane osobných údajov; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

Právo dotknutej osoby podľa § 28 ods. 1 písm. e) a f) zákona o ochrane osobných údajov možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči
a) spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona o ochrane osobných údajov na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona o ochrane osobných údajov na účely priameho marketingu.

Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) zákona o ochrane osobných údajov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3 zákona o ochrane osobných údajov. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby. Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo a) písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania, b) osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe, c) u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu. Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba. Žiadosť dotknutej osoby podľa § 28 ods. 1 písm. a) až c), e) až h) a ods. 3 až 5 zákona o ochrane osobných údajov vybaví prevádzkovateľ bezplatne. Žiadosť dotknutej osoby podľa § 28 ods. 1 písm. d) zákona o ochrane osobných údajov vybaví prevádzkovateľ bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak. Prevádzkovateľ je povinný písomne vybaviť žiadosť dotknutej osoby podľa odsekov 1 a 2 najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti. Obmedzenie práv dotknutej osoby podľa § 28 ods. 2 zákona o ochrane osobných údajov prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu písomne oznámi dotknutej osobe a úradu.